Informoterapija

skripnjuk_plusDr. Skripnjuk Zenovij

“Електропунктурна диагностика та інформотерапія”.  1992.  Біоінформатика: «Информационная и негентропийная терапия».- 1995

Terapijsko deovlanje informacionog polja zavisi samo od toga u kolikoj meri ono odgovara informacionom biopolju obolelog organa – njegovim ćelijama. Metodi informoterapije su efikasni kod lečenja mnogih oboljenja  jer je reč o ponovnom uspostavljanju sposobnosti raznih organa da  normalno razmenjuju informacije na ćelijskom nivou a koje mogu biti promenjene, poremećene i čak delimično izgubljene.Maksimalni terapijski efekat sa mikrogeneratorima je moguć samo pri kompleksnom korigovanju mehanizama koji održavaju homeostazu, i to: nervnog i humoralnog sistema (koji su vezani za razmenu električne i hemijske energije) kao i ″trećeg regulacionog sistema” – i  n f o r m a c i o n o g.
To se postize sa uredjajima (tzv. “mikrogeneratorima”) u kojima se nalaze mikroprocesori sa umemorisanim bioinformacijama matičnih ćelija.
Terapijsku informaciju prenose odgovarajući nosioci bez dodatnog utroška energije. Ona malo zavisi od doze i nju primaju bolesne ćelije, sto za posledicu ima  ponovno uspostavljanje normalne međućelijske komunikacije a time i funkcije.
Sa informoterapijom se aktiviraju unutrašnje rezerve organizma i njegovi energetski resursi, koji su prisutni u vidu visokoenergetskih materija, sintetizovanih unutar ćelija.

Comments are closed.